Turaidas
muzejrezervāts

Pusdienu servīze divpadsmit personām

Turaidas muzejrezervāta krājums 60 gados – 10. stāsts (1994 -1998)


Savā jubilejas gadā Turaidas muzejrezervāts turpina mājas lapas apmeklētājus iepazīstināt ar interesantākajiem priekšmetiem no krājuma kolekcijām. Katru mēnesi tiek sagatavota informācija par Turaidas muzejrezrevāta krājuma ieguvumiem piecu gadu laika posmā, sākot no 1949. līdz 2009. gadam.

Piecu gadu laikā no 1994. gada līdz 1998. gadam Turaidas muzejrezervāta krājumā nokomplektētas 14 086 vienības, kopskaitā uz 1999. gada 1. janvāri sasniedzot 66 424 krājuma priekšmetus.

Muzejs organizē kompleksās materiālu vākšanas ekspedīcijas Sējas pagastā, Krimuldas pagastā un Inčukalna pagastā, kopā ievācot 1 350 krājuma priekšmetus. Muzeja speciālisti dodas arī tematiskajās ekspedīcijās – „Lauku cilvēks pilsēttipa mājā”, „Turaidas pagasta vecsaimniecības pēc 20 gadiem”, „Siguldas pilsētas tēls 20. gadsimta 90. gados”, „Kolektivizācijas vēsture Krimuldas pagastā”. Izpētes gaitā kopā tiek iegūtas 686 vienības.

Izpētes tēmas „Senākā apdzīvotība Gaujas lejtecē” ietvaros notiek arheoloģiskie izrakumi Turaidas Kārļa kalnā un Krimuldas ciema „Jaunpumpuros”. Krājumā nonāk ne tikai izpētē iegūtās senlietas, bet arī arheoloģisko izrakumu fotofiksācija un izrakumu laukumu zīmējumi.

Turaidas pils arheoloģiskajos izrakumos atrastās koka celtņu konstrukciju atliekas Igaunijas Zinātņu Akadēmijas radioloģijas laboratorijā tiek pētītas ar radioaktīvā oglekļa metodi. Pētījumu rezultātā tās datētas ar 11. gadsimtu un uzskatāmas par Turaidas lībiešu koka pils fragmentiem.

Lībiešu tēma ievijas arī mākslas kolekcijas komplektēšanā. Māksliniece Baiba Damberga muzejam dāvina trīs ofortus no cikla „Livōd rezervāt”. Cikls iecerēts kā lībiešu tautas likteņa atspoguļojums, saistot personiskās bērnības atmiņas ar lībiešu tautas vēsturisko gaitu Atmodas laika kontekstā. Līvu mākslinieks Andrejs Šulcs dāvina trīs portretus no cikla „Līvi”.

Fotonegatīvu krājumu papildina attēli, kas atspoguļo straujās izmaiņas Siguldas pilsētas veidolā 90-tajos gados, sabiedriskās norises, kā arī ārvalstu vadītāju – Lietuvas prezidenta Aļģirda Brazauska, Ķīnas Valsts delegācijas, Īslandes prezidenta Olafura Ragnara Grimsona, Igaunijas prezidenta Lennarta Meri un citu viesu vizītes Siguldas pilsētā un Turaidas muzejrezervātā.

Lielu ieguldījumu krājuma papildināšanā sniedz privātpersonu iniciatīva. Muzejam tiek nodota M.S. Kuzņecova sabiedrības porcelāna un fajansa fabrikā ražotā pusdienu servīze divpadsmit personām. Servīzē ir 76 priekšmeti un tā ir izgatavota laikā no 1887. – 1915. gadam. Faleristikas kolekciju papildina 58 Latvijas armijas pulku krūšu nozīmes, civilie un militārie apbalvojumi.

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstures institūta direktors Andris Caune muzejam nodod dārgu ģimenes relikviju – Latvijas Zemnieku Savienības Turaidas nodaļas karogu, kuru saglabājusi viņa mātes māsa Matilde Pētersone no Turaidas pagasta „Krauju” mājām. Lielais, krāšņais karogs (2m x 1,5m) bijis M. Pētersonei līdzi arī tālajos ceļos Sibīrijā.

Kādā pirmdienas rītā, rudens lapu laikā, ierodoties darbā, muzeja darbinieki atrod dāvanu – 19. gadsimta sākuma „Ruļļu vai Vakas grāmatu priekš Turaidas pils muižas”. Šo Turaidas muižas vēstures pētniecībā unikālo materiālu muzejam nodod Skaidrīte Nīmane no Jūrmalas.

1998. gads iezīmē jaunu ēru muzeja krājuma darbā. Ekspluatācijā tiek nodota muzeja krājuma jaunā krātuve. Uz to tiek pārvietoti muzeja priekšmeti – 66 000 vienības. Tiek veikts nozīmīgs darbs krājuma saglabāšanas jomā. Priekšmeti tiek atputekļoti, jaunajā priekšmetu laboratorijā tiek veikta 5 700 metāla priekšmetu mehāniska tīrīšana un konservējošā pirmapstrāde. Notiek tekstilmateriālu, dokumentu un iespieddarbu ķīmiskā pretinsektu apstrāde dezinfekcijas kamerās – apmēram 11 000 vienībām. Tiek veikti arī citi pasākumi, lai nodrošinātu iespējami optimālus apstākļus krājuma saglabāšanai nākošajām paaudzēm.


Pateicība no Igaunijas valsts prezidenta Lennarta Meri Turaidas muzejrezervāta direktorei Annai Jurkānei par ieguldīto darbu mazo tautu kultūras saglabāšanā. 1996. gads. TMR 19693


Pusdienu servīze divpadsmit personām. M.S. Kuzņecova sabiedrības porcelāna un fajansa fabrika. Gatavota laikā no 1887-1915. gadam. TMR 20449:1-:76


Latvijas armijas Siguldas 7. kājinieku pulka lielā un mazā krūšu nozīme. 20. gadsimta 20.-40. gadi. TMR 188821, TMR 19526


 

Latvijas Zemnieku Savienības Turaidas nodaļas karogs. Iespējamais gatavošanas laiks 1917. – 1934.g. TMR 19798


Dokuments – Ruļļu vai Vakas grāmata priekš Turaidas pils muižas. 20. gadsimta sākums. TMR 20572


Līga Kreišmane
Turaidas muzejrezervāta krājuma nodaļas vadītāja

 ,        Raksti par krājumu