Turaidas
muzejrezervāts


Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrībai 10 gadu jubileja


Turaidas pils atbalsta fonds tika dibināts 2002. gada 21. martā, 2005. gada 16. decembrī tas tika pārreģistrēts par biedrību.

2002. gadā fonds tika dibināts ar mērķi palīdzēt glābt mūsu latviešu kultūras pērli no sagrūšanas pavasara palu un noslīdeņa rezultātā. Radās nepieciešamība nevilcinoties atrast kvalificētus speciālistus nogruvuma cēloņu izpētei un finansu līdzekļu atrašanai kraujas nostiprināšanai, lai paglābtu pašu Turaidas pils torni no sagrūšanas. Fonda dibināšanas iniciators un tagadējais biedrības Goda biedrs bija akadēmiķis Jānis Stradiņš, kā arī pazīstami sabiedriskie darbinieki: Andris Ārgalis, Indulis Emsis, Ojārs Kalniņš, Viktors Šadinovs, Juris Ivars Čivčs, Laima Lupiķe, Ilgonis Šteinbergs, Gundega Zeltiņa, juriste Inese Berga un Ilze Krastiņa, kuriem nebija vienaldzīgs muzeja liktenis. Pēc dabas izraisīto untumu novēršanas fonds nolēma turpināt darbu ar jau lielāku mērķi – sniegt atbalstu un intelektuālu ieguldījumu dabas un svarīgu kultūras mantojuma aizsardzībā un uzturēšanā, lai saglabātu un pilnveidotu Īpaši aizsargājamā kultūras objekta Turaidas muzejrezervāta un tā tuvāko apkārtni kā nozīmīgu nākošajām paaudzēm, veicot publisku darbību kā nevalstiska organizācija. Pašreiz biedrībā biedru skaits ir pieaudzis līdz 48-iem. 2007. gada 22. augustā Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrība pievienojās Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam un iespēju robežās veic sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām, piemēra, ar Piļu un muižu asociāciju, A/S „Valsts nekustamie īpašumi”, ar kuru starpniecību un atbalstu tiek veikti muzejrezervāta rekonstrukcijas darbi. Faktiski par nomas maksas līdzekļiem programmas „Mantojums – 2018” ietvaros restaurēta Turaidas baznīca, muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja, dārznieka māja un muižas kalpotāju pagrabklēts. 2010. gadā, kad muzejam finansu resursu dēļ draudēja bankrots, TMAB vērsās pie Saeimas deputātiem Ingunas Rībenas un Ilmas Čepānes pēc palīdzības uzklausīt biedrības pārstāvjus un Saeimas deputātu pieprasījuma komisija mūsu palīgā saucienus uzklausīja un ar valsts Ministru prezidenta Valda Dombrovska atbalstu, Kultūras ministrijas atbalstu, tika samazināta muzeja eksponātiem noteiktā nomas maksa par Ls 118 240. 2010. gadā un 2011. gadā TMAB ir atbalstījusi vairākus svarīgus kultūras pasākumu projektus un saņēmusi atbalstu no Kultūrkapitāla fonda. Tie ir: folkloras svētki – Dainu kalnam – 25, muižas skrodera gleznas restaurācija. Turaidas baznīcas altāra grīdsegas izgatavošana, Turaidas muižas pārvaldnieka vecās dzīvojamās mājas kabineta grīdsegas izgatavošana, programma „Dejo Dainu kalnā!” un citi projekti. 2012. gada 9. janvārī TMAB kā kultūras nevalstiskā organizācija savā kopsapulcē vienbalsīgi pieņēma Aicinājumu Centrālajai vēlēšanu komisijai izmainīt valodas referendumā uzstādīto jautājumu uz saprotamāku, precīzāku un skaidrāku. Centrālā vēlēšanu komisija tā arī izdarīja. Mūsu sabiedrība arvien vairāk sāk noticēt tam, ka labklājības pieaugums, cilvēku drošumspēja, tautas saimnieciskā izaugsme, kultūras telpas attīstība, ieguldījumi cilvēkkapitālā, kultūra kā nākotnes kapitāls var piepildīties tikai ar sabiedrības līdzdalību. Viena no līdzdalības formām ir nevalstiskās organizācijas. Es vēlos pateikt, ka mūsu sadarbība ar Turaidas muzejrezervātu nekad nebūtu tik veiksmīga, ja tajā nestrādātu tik jauki un čakli cilvēki, kuri nekad neskaita stundas, ja darbi ir jāizdara, kuri nekad neatsakās savstarpēji izpalīdzēt līdzcilvēkiem, kā arī, ja muzejā nebūtu tik prasmīga un progresīva muzeja dvēsele, kāda ir ilgstošā direktore Anna Jurkāne. Darbojoties kultūras dzīves jomā, mēs esam izjutuši un sapratuši, ka Cilvēks ir Mīlestības gaisma VISU LAIKU. VIENMĒR. Es šajā svinīgajā 10 gadu jubilejā vēlos pateikt lielu paldies mūsu Atbalsta biedrības valdes locekļiem Aivaram Janelsītim, Jurim Ivaram Čivčam, ilggadējai biedrības sekretārei un biedrības pasākumu iedvesmotājai Inesei Bergai, kā arī visiem biedriem un citiem atbalstītājiem, kuri nav piekrituši biedrības darbības likvidēšanai, bet ar savu atsaucību un aktīvu darbību visos biedrības un muzeja organizētajos pasākumos augsti turējuši mūsu biedrības labo reputāciju, tradīcijas un tikumus. Es izsaku vislielāko pateicību visiem, visiem, kuriem nav bijis vienaldzīgs Turaidas muzejrezervāta liktenis grūtajos brīžos un ir to atbalstījuši savu iespēju robežās. Lielu paldies saku preses, televīzijas, radio, fotogrāfiem par objektīvas informācijas sniegšanu sabiedrībai par notikumiem Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrībā un muzejā. Es vēlos pateikt paldies visiem, visiem daudzajiem Turaidas muzejrezervāta apmeklētājiem, kas ir galvenais apliecinājums tam, ka mūsu darbs nav bijis veltīgs. Lai Dievs dod mums visiem spēku noticēt tam, ka Turaidas muzejrezervāts ar visiem tā unikālajiem 11. gs. – 13. gs. eksponātiem un liecībām pastāvēs mūžīgi un nekad netiks aizmirsts katra cilvēka veiktais ieguldījums šī unikālā latviešu – lībiešu kultūras pieminekļa saglabāšanā.

Dziļā cieņā un pateicībā

Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja no 21.03.2003. gada Ilze Krastiņa Raksts publicēts Siguldas Avīzē, Nr.3 (130), 2012. gada marts
    Aktuāli  

Turaidas muzejrezervāts