Turaidas
muzejrezervāts


Turpinās darbs pie muižas pārvaldnieka vecās dzīvojamās mājas ekspozīciju pilnveides


Turaidas muzejrezervātā 27. martā notika TMR zinātniskās padomes sēde, kurā tika akceptēts mākslas vēsturnieces Inas Līnes sagatavotais Turaidas muižas pārvaldnieka vecās dzīvojamās mājas interjera ekspozīcijas papildinājuma priekšlikums mājas bēniņstāvā  - ekspozīcijas plāns „Kalpones Līzes istaba” un ēkas bēniņu eksponēšanas priekšlikums. Agrākā Turaidas muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja ir viena no vecākajām Turaidas muižas ansambļa ēkām un ir nozīmīgs 19. gadsimta 1. puses arhitektūras un kultūrvēstures piemineklis ar lielu autentisko elementu īpatsvaru. Balstoties uz 2003. gadā veikto ēkas arhitektoniski māksliniecisko izpēti, 2003. gadā izstrādāto interjera koncepciju un sagatavoto interjera rekonstrukcijas projektu, mājā pagājušā gada septembrī pēc restaurācijas darbu pabeigšanas tika atvērta interjera tipa ekspozīcija, kura ataino muižas pārvaldnieka dzīves un darba vidi laikā ap 1820.–1860. gadu. Apmeklētājiem vasaras sezonā tiek piedāvāts iepazīt ēku kā eksponātu, iepazīt tās vēsturi, apskatot ekspozīciju arī mājas austrumu puses pagrabā Turaidas muižas pārvaldnieka vecās mājas izpēte un restaurācija”, kā arī interjera ekspozīciju, kurā rekonstruēta visu pirmā stāva telpu apdare un telpas iekārtotas ar tipoloģiski un stilistiski adekvātām oriģinālām mēbelēm, sadzīves un dekoratīva rakstura priekšmetiem. Muižas pārvaldnieka dzīvojamās mājas interjera iekārtojuma rekonstrukcija veikta, balstoties uz analoģiju bāzes, izmantojot pieejamo informāciju par attiecīgā laikmeta interjeru kultūru Latvijā, Baltijas reģionā un Rietumeiropā kopumā. Apmeklētājiem ekspozīcija tiek piedāvāta kā informatīvi un emocionāli piesātināts piedzīvojums, kas uzrunā nepastarpināti, viešot sajūtas par saskarsmi ar īstu, dzīvu 19. gs. «muižas laiku» liecību. Kopā ar ceļvedi vai gida stāstījumu apmeklējums ir arī izzinošs. Kā informēja Ina Līne, turpinot pirmā stāvā ekspozīcijas koncepciju, bēniņstāvā tiek plānots līdzīgi izveidot ekspozīciju, kas vēstītu par muižas kalpotājiem 19. gs. otrajā pusē, kā arī piedāvāt papildinājumu mājas būvvēstures izziņā, apskatot celtnes bēniņu oriģinālās konstrukcijas. Priekšmetiskās vides izveidošanai plānots eksponēt mēbeles un sadzīves lietas provinciāla eklektikas stila formās, kas 19. gs. otrajā trešdaļā nomaina bīdermeiera stilu, kas sajūtams pirmā stāva telpās izveidotajā ekspozīcijā. Līdzīgi kā ekspozīcijā pirmajā stāvā, plānots atteikties no didaktiskas ekspozīcijas izveides (planšetēm, vitrīnām, baneriem ar skaidrojošiem tekstiem) vai tās elementiem (anotācijām pie priekšmetiem), ekspozīcijas skaidrojumus apmeklētājiem piedāvājot kā gida stāstījumu, informāciju ceļvedī, perspektīvā plānojot arī piedāvāt stāstu, izmantojot audiogidu, vai detalizētu poligrāfiski iespiestu ilustrētu bukletu. Ekspozīciju plānots veidot, izmantojot ansambļa (interjera) metodi. Topošās ekspozīcijas mērķi ir radīt maksimāli precīzu un ticamu muižas kalpotājas (istabmeitas) dzīvojamās telpas rekonstrukciju ar ievērojamu autentisko elementu īpatsvaru; izveidot šobrīd Latvijā vienīgo interjera rekonstrukciju, kura atspoguļotu muižas kalpotāju dzīves telpu, atspoguļojot latviskās un vāciskās, zemnieku un pilsoniskās kultūras mijiedarbību, radot ne vien informatīvi, bet arī sensuāli baudāmu autentiskās vides rekonstrukciju un emocionāli iedarbīgu fonu vēstījumam par Turaidas muižas saimniecisko dzīvi, tās ļaužu sadzīvi un konkrētām šejienes personībām, kā arī nodrošināt ēkas tēla viengabalainību.
    Aktuāli  

Turaidas muzejrezervāts