Turaidas
muzejrezervāts


Uzsākta publiskā apspriešana “Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāts” aizsargjoslu grozījumu projektam


Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 10.punktu informējam, ka ir izstrādāts valsts aizsardzībā esošā „Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāts” (valsts aizsardzības Nr. 2606) aizsargjoslu (aizsardzības zonu) grozījumu projekts.

Projekta izstrādātājs: SIA „Metrum”, Krišjāņa Valdemāra ielā 8-10, Rīgā. Projekta vadītāja Māra kalvāne,  tālrunis 67860302.
Projekta pasūtītājs: Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts, Turaidas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā, tālrunis 67971402.

Projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts 30 dienas – no 25.07.2013. līdz 23.08.2013..

Projekta materiāli līdz 23.08.2013. apskatāmi:

         Krimuldas novada administrācijā Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas novadā;
         Siguldas novada būvvaldē Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā;
         Turaidas muzejrezervāta Klientu apkalpošanas centrā Turaidas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā;
         internetā – www.krimulda.lv , www.sigulda.lv un www.turaida-muzejs.lv .

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus kultūras pieminekļa aizsargjoslu (aizsardzības zonu) grozījumu projektam lūdzam iesniegt līdz 2013. gada 23. augustam Krimuldas novada administrācijā Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas novadā LV 2144 vai Siguldas novada domē Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, LV 2150. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Turaidas muzejrezervāta aizsargjoslu grozījumu projekts

    Aktuāli, Jaunumi