Turaidas
muzejrezervāts


Vēsturnieks Roberts Malvess un Turaidas pils


Vēsturnieks Roberts Malvess (1905-1982)

Vēsturnieks Roberts Malvess (1905-1982)

Vēsturnieks Roberts Malvess (1905-1982) ir viens no pētniekiem, kas piedalījies Turaidas pils senatnes izzināšanā. Tieši viņa spalvai pieder pāri par simt lappušu garš apcerējums par Turaidas pils vēsturi no tās pirmsākumiem 13. gs. līdz bojāejai 18. gs. un pilsdrupu izpētes uzsākšanai 20. gs. Manuskriptu mašīnrakstā dažos eksemplāros R. Malvess sagatavoja 1974. gadā, un viena no kopijām glabājas Turaidas muzejrezervāta zinātniskajā arhīvā: Roberts Malvess „Pētniecības materiāli par arhitektūras un vēstures pieminekli Turaidas pili”. 1974. Mašīnraksts. Turaidas muzejrezervāta zinātniskais arhīvs (SM za 145).

Šogad – Turaidas pils astoņsimtgades ieskaņā – vairāk nekā 40 lappušu garš fragments ir pirmo reizi publicēts kā raksts ar nosaukumu „Turaidas pils būvvēsture 13.-18. gadsimtā”. Tas iespiests rakstu krājumā „Pētījumi un avoti par ordeņa un bīskapu pilīm Latvijā”, kas iznācis kā 8. sējums sērijā „Latvijas viduslaiku pilis” (Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2014).
R. Malvess no 1926. līdz 1935. gadam ir studējis Latvijas universitātē, pamatīgi apguvis latīņu un vācu valodu, mācījies paleogrāfiju (seno rokrakstu pētīšanu un atšifrēšanu), kā arī specializējies viduslaiku vēsturē. Diemžēl pēckara gados viņam nebija iespējas darboties specialitātē. Dzīves otrajā pusē viņš 1960. gadā aizsāk darbu Arhitektūras pieminekļu zinātniskās resaurācijas darbnīcās Rīgā, kur strādā līdz pat 1982. gadam. 1960tajos gados viņš vadījis nelielus būvarheoloģiskus izrakumus Ikšķiles, Cēsu, Kokneses un Turaidas pilsdrupās un vienlaikus arhīvos un bibliotēkās vācis materiālus par to vēsturi un arhitektūru. Viņš uzrakstījis apcerējumus ne tikai vairākām viduslaiku pilīm, bet arī daudziem Rīgas viduslaiku pieminekļiem – baznīcām un dzīvojamiem namiem. Padomju gados gandrīz nekas no viņa rakstiem netika publicēts. Beidzamajos desmit gados vairāki R. Malvesa uzrakstīti būvvēstures pētījumi iespiesti minētājā rakstu krājumu sērijā „Latvijas viduslaiku pilis”.

Latvijas viduslaiku pilis VIII., Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2014

Latvijas viduslaiku pilis VIII., Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2014

Turaidas pilī R. Malvess nelielus arheoloģiskus izrakumus veica 1968. gadā, bet viņa nozīmīgākais devums ir rakstīto vēstures avotu apkopošana, seno dokumentu un hroniku sniegto ziņu izvērtēšana, kā arī plašāka vēstures apcerējuma par Turaidas pili uzrakstīšana. Tagad minētajā rakstu krājumā visiem interesentiem ir izlasāma R. Malvesa uzrakstītā Turaidas pils vēsture, sākot no pirmā nocietinājuma – Frēdelandes kastellas uzcelšanas 2014. gadā, līdz pat pils nodegšanai 1776. gadā un senākajiem drupu aprakstiem 18. gs. beigās.

Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste
 Dr. hist. Ieva Ose
    Aktuāli, Jaunumi, Turaidas pilij 800