Turaidas
muzejrezervāts

Turaidas muzejrezervāts akreditēts līdz 2023. gadam


Turaidas muzejrezervāts 2014. gada 23. maijā Cēsīs Starptautiskās Muzeju dienas svinību laikā saņēma Akreditācijas apliecību Nr. 3AA, ko 2014. gada 9. maijā izdeva Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Apliecība izsniegta uz desmit gadiem un ir apliecinājums valsts atzīta muzeja darbībai.  Akreditācija ir muzeju darbības izvērtēšanas process, tas nozīmē, ka Turaidas muzejrezervātam ir iespējas īstenot savu noteikto attīstības plānu, saņemot valsts finansējumu muzejrezervāta darbībai.

Akreditācijas komisija, iepazīstoties ar Kultūras ministrijas pakļautībā esošās valsts tiešās pārvaldes iestādes „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts” iesniegtajiem materiāliem un apmeklējot muzejrezervātu 2014. gada 16. aprīlī, pārbaudīja tā atbilstību Muzeju likumā ierakstītajiem nosacījumiem. Tā atzina, ka līdzšinējie muzeja mērķtiecīgās darbības rezultāti un plānotās ieceres dod pārliecību par muzejrezervāta spēju īstenot „Darbības un attīstības stratēģiju 2014.-2023. gadam”. Stratēģijā iezīmētās prioritātes aptver apjomīgus pasākumu kompleksus divos muzeja darbības virzienos: 1) kultūras mantojuma un dabas aizsardzība un saglabāšana Turaidas vēsturiskajā centrā un 2) vispārcilvēcisko vērtību un latviskās dzīvesziņas popularizēšana un sabiedrības izglītošana ar tūkstošgadē uzkrāto reģiona un Turaidas vēsturiskā centra kultūras un dabas mantojumu, nodrošinot kvalitatīva un daudzveidīga piedāvājuma pieejamību.

Turaidas muzejrezervāts akreditēts jau trešo reizi. Pirmā akreditācija notika 1999. gadā, kad muzejrezervāts tika akreditēts uz pieciem gadiem. Otrā - 2004. gadā, kad akreditācija, pamatojoties uz veiksmīgo darbību un atbilstību Muzeju likumā noteiktajiem akreditācijas nosacījumiem, tika atzīta jau uz desmit gadiem. Šajā laika posmā muzejrezervāts attīstības politikā iekļautos uzdevumus un vīziju īstenoja, pierādot veiksmīgu attīstību un mērķtiecīgu darbību, koncentrējoties uz jaunu ekspozīciju izveidi un apmeklētāju kvalitatīvu apkalpošanu.

Turaidas muzejrezervāts izveidots Turaidas vēsturiskajā centrā uz Siguldas novadpētniecības muzeja bāzes ar LPSR Ministru Padomes 1988. gada 4. novembra lēmumu Nr. 361 „Par Turaidas muzejrezervāta izveidošanu” un ir vienīgais muzejrezervāts Latvijā. Atšķirībā no tradicionālā muzeja, Turaidas muzejrezervāta pamatu līdz ar muzeja krājumu veido kultūrvēsturiskie pieminekļi un vide. Ar 1994. gada 1. marta noteikumiem Nr.61 Turaidas muzejrezervāts izsludināts par Īpaši aizsargājumu kultūras pieminekli. Muzeja misija ir harmoniskas sabiedrības veidošana, parādot latviskās dzīvesziņas attīstību un vispārcilvēciskās vērtības ar tūkstošgadē uzkrāto reģiona un Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūras mantojumu.

Muzeja teritorijā esošās 38 ēkas un zeme 42,25 ha platībā ir valsts īpašums. Muzejā strādā 75 darbinieki, no tiem 37 ir speciālisti, bet 38 – tehnisko darbu veicēji. Muzeja krājuma apjoms ir 85 085 krājuma vienības, no tām 65 477 (77%) iekļautas pamatkrājumā. 2013.gadā muzejrezervātā fiksēti 232 647 apmeklējumi. Pēdējos gados apmeklētāju skaitam ir tendence palielināties vidēji par 13 tūkstošiem apmeklējumu gadā.

Turaidas muzerjezervāts darbojas, pamatojoties uz Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumiem Nr. 932 „Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – nolikums”. Muzejam kā aizsargājamai teritorijai attiecībā uz Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojuma saglabāšanu ir saistoši arī MK 01.03.1994. noteikumi Nr. 61 ar tādu pašu nosaukumu. Šobrīd tie tiek papildināti. Muzejrezervāta krājuma darbību reglamentē „Krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtība”, kas strukturēta atbilstoši MK 2006. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”. Muzeja krājuma priekšmeti ir grupēti pēc izgatavošanas materiāla un izvietoti materiāla saglabāšanai piemērotās krātuvēs. Izpētes gaitā iegūtā informācija tiek fiksēta digitālajā datu bāzē un zinātniskajās pasēs, daļa no krājuma priekšmetiem izvietota ekspozīcijās Turaidas mūra pilī un citās ēkās-pieminekļos. Muzeja krājuma priekšmetu saglabāšanai tiek nodrošināti MK noteikumos paredzētie apstākļi. Krājumā ir izveidota ērti izmantojama priekšmetu izvietojuma topogrāfiskā sistēma, pamatinformācija par muzeja priekšmetiem fiksēta inventāra grāmatās un kartotēkās, muzeja priekšmeti ir signēti. Informācija par muzeja krājumu ir pieejama Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā – uz 2013. gada 31. decembri tajā ievadīta informācija par 18 011 muzeja krājuma vienībām.

 Muzejrezervāts atvērts apmeklētājiem katru dienu bez brīvdienām, arī valsts svētkos. Darba laiks ir pieskaņots apmeklētāju plūsmai: no 1. novembra līdz 31. martam ekspozīcijas atvērtas no 10.00 – 17.00, no 1. aprīļa līdz 30. aprīlim 10.00 – 19.00, no 1. maija līdz 30. septembrim 9.00 – 20.00, no 1. oktobra līdz 31. oktobrim 9.00 – 19.00. Turaidas muzejrezervāts ir viens no apmeklētākajiem muzejiem Latvijā. Aizvadītajos desmit gados muzejrezervāta apmeklējumu skaits pieaudzis par gandrīz 82 tūkstošiem apmeklējumu gadā. 2009. gadā renovēta muižas pagrabklēts, kurā iekārtots muzejrezervāta Apmeklētāju centrs.

Turaidas muzejrezervāts piedāvā apmeklētājiem 41 ekspozīciju. Pēdējo 10 gadu laikā izveidotas vairākas jaunas ekspozīcijas: 2009. gadā restaurētajā muižas dārznieka mājā atklāta ekspozīcija „Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”. 2010. gadā pabeigti vērienīgi restaurācijas darbi 1750. gadā būvētajā Turaidas baznīcā, atjaunojot arī ēkas interjeru kā ekspozīciju un iekārtojot ekspozīciju „Turaidas baznīcas un draudzes vēsture”. 2011. gadā pēc restaurācijas atklāta muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja ar tajā iekārtotu interjera ekspozīciju un ekspozīciju „Turaidas muižas pārvaldnieka vecās mājas izpēte un restaurācija”. Muzeja ekspozīcijas 2008.-2010. gadā papildinātas ar digitālām programmām, kas sniedz plašāku informāciju par atsevišķām vēsturiskām tēmām gan latviešu valodā, gan svešvalodās. Muzeja un tā krājuma iepazīšanai tiek piedāvāta teritorijas un ekspozīciju apskate patstāvīgi vai gida pavadībā, tematiskās ekskursijas, piedalīšanās interaktīvās izglītojošās programmās, neeksponēto materiālu aplūkošana muzeja krātuvē u.c.

Desmit pēdējo gadu laikā muzejrezervāts īstenojis mērķtiecīgu izstāžu darbu, eksponējot krājuma materiālus un atspoguļojot pētnieciskā darba rezultātus. Sagatavotas arī vairākas ceļojošās izstādes, kas tiek eksponētas Siguldas novada skolās u.c. kultūras un izglītības iestādēs. Muzejs ik gadu organizē ap 70 pasākumus, kuru mērķis ir attīstīt sadarbību un veicināt interesi par kultūras mantojumu un harmoniskas sabiedrības veidošanu. Muzejrezervāts nodrošina informāciju par muzeju un tā ekspozīcijām, piedāvājot informatīvos bukletus 10 valodās. Arī ekskursijas un vairums izglītojošo programmu ir pieejams vairākās valodās. Apmeklētāju interesēm atbilstoša piedāvājuma veidošanai, muzejrezervāts regulāri veic aptaujas apmeklētāju attieksmes, vajadzību un vēlmju noskaidrošanai. Sabiedrībai pieejama muzeja mājaslapa www.turaida-muzejs.lv, kas atjaunota 2013. gadā. Tajā atrodama vispusīga informācija par muzejrezervātu un tā piedāvājumu latviešu, angļu un krievu valodā un pamatinformācija par muzejrezervātu vēl 8 valodās. Muzejrezervāts aktīvi darbojas arī sociālajos tīklos: Twitter.com, FaceBook.com, draugiem.lv un Flickr.com.

Analizējot muzejrezervāta pieejamību, ir konstatētas arī dažas nepilnības: jāuzlabo infrastruktūra, nodrošinot plašākus stāvlaukumus apmeklētājiem, kā arī jāpalielina speciālistu skaits muzejrezervāta pamatdarbības nodrošināšanai.

Izvērtējot iesniegtos dokumentus, Latvijas Muzeju padome Turaidas muzejrezervātam un Kultūras ministrijai izteica pateicību par darbu, kas ieguldīts, lai muzejrezervāts varētu veikt savas funkcijas atbilstoši Latvijas Republikas Muzeju likumam.

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts