Turaidas
muzejrezervāts

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – aizsardzības kārtība


2014. gada 28. oktobrī (prot. Nr.58 8.§) pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.664 „Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – aizsardzības kārtība”, kas izdoti saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 16. pantu. 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta (turpmāk – muzejrezervāts) – aizsardzība, kā arī muzejrezervāta teritorijas robežas. 2. Muzejrezervāts ir īpaši aizsargājams kultūras pieminekļu komplekss un ansamblis ar sevišķu vēsturisku, zinātnisku un kultūras vērtību, tas ir Latvijas Republikas nacionālās bagātības sastāvdaļa un atrodas īpašā valsts aizsardzībā. Kultūras pieminekļi atrodas vēsturiskajā vidē – vietā, kur tie radušies. 3. Muzejrezervāta izveides mērķis nacionālā un starptautiskā nozīmē ir saglabāt nākamajām paaudzēm vienu no senākajiem Latvijas valstiskajiem veidojumiem – Turaidas vēsturisko centru, ietverot novada kultūras mantojuma izpēti, tautas amatu un tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu. 4. Muzejrezervāta izveides mērķi īsteno valsts tiešās pārvaldes iestāde "Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts". 5. Muzejrezervāts aptver 11. – 20. gs. Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūras pieminekļus, kas veido četrus kompleksus objektus: 5.1. Turaidas pilskalns ar lībiešu koka pils pamatiem un Turaidas mūra pili ar priekšpils zonu; 5.2. Turaidas Baznīckalns ar kapsētu un senu baznīcu celšanas vietu, Turaidas Rozes kapu, Turaidas baznīcu un valsts aizsargājamo dabas objektu – liepu; 5.3. Turaidas muižas saimnieciskās apbūves centrs un dīķu sistēma; 5.4. senā Gaujas lībiešu apmetnes vieta ar Tautasdziesmu parku. 6. Muzejrezervāta teritorijas robežas noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 1. un 2. pielikumu. 7. Muzejrezervāta teritorijā ir aizliegtas jebkādas darbības, kas var iznīcināt vai apdraudēt muzejrezervāta kultūras pieminekļus, kultūrvēsturiskas vērtības un pārveidot vidi, kas kalpo kultūras mantojuma saglabāšanas mērķiem. 8. Muzejrezervāta teritorijā ir saglabājami un aizsargājami publiski pieejamie un ainaviski nozīmīgie skatu punkti. Nav pieļaujama skatu aizsegšana uz vēsturiskajām ēkām no ielas vai ceļa un publiski pieejamiem skatu punktiem. 9. Muzejrezervāta teritorijā saglabājami un atjaunojami raksturīgie ceļi un ceļu seguma vēsturiskie vai tiem analoģiski materiāli. Muzejrezervāta teritorijā nav pieļaujama jaunu ēku būvniecība. Muzejrezervāta teritorijā pieļaujama agrāk zudušo ēku rekonstruktīva atjaunošana uz vēsturiskiem pamatiem un citu objektu atjaunošana. 10. Izpētes, konservācijas, restaurācijas un remonta darbus muzejrezervāta teritorijā veic likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" noteiktajā kārtībā. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, pieņemot likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" noteiktos lēmumus, tos saskaņo ar valsts tiešās pārvaldes iestādi "Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts". Par spēku zaudējušiem atzīti Ministru kabineta 1994. gada 1. marta noteikumi Nr. 61 "Par īpaši aizsargājamo kultūras pieminekli – Turaidas muzejrezervātu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 36. nr.). Pielikumus skatīt:  http://likumi.lv//doc.php?id=269967&search=on Ministru kabineta noteikumi Nr.664 „Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – aizsardzības kārtība” stājas spēkā 05.11.2014.
    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts