Turaidas
muzejrezervāts


Starptautiskā Dzimtās valodas diena un Atis Kronvalds


Ex-libris veltīts Atim Kronvaldam. Autors Zigurds Zuze

Ex-libris veltīts Atim Kronvaldam. Autors Zigurds Zuze

Starptautisko Dzimtās valodas dienu 21. februārī pēc UNESCO iniciatīvas pasaulē atzīmē kopš 1999. gada. Tās mērķis ir izcelt valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā.

Latviešu valoda ir viens no būtiskiem nacionālās identitātes elementiem. Valodas veidošanās process gājis kopsolī ar nācijas apziņas veidošanos. Nozīmīgu ieguldījumu latviešu valodas attīstībā devis Atis Kronvalds (1837-1875), kurš novērtējot latviešu valodu ir teicis: “Mums ir skaidra un svēta valoda, kuŗa vēl pēc daudz gadu tūkstošiem savā jaunības vaigā, jaunības spēkā liecību dod par mūsu sentēvu pirmo šūpuli, uzrāda seno latviešu jautru un spēcīgu gara darbošanos; viņai netrūkst ne smalkuma, nedz dziļuma, ne bagātības, nedz veiklības.”

Turaidā muižas “Šveices mājā” laikā no 1848. gada līdz 1871. gadam notika Vidzemes skolotāju konferences. 1869. gada konferencē piedalījās un runu latviešu valodā teica Atis Kronvalds. Pirmo reizi šo skolotāju sapulču vēsturē runa tika teikta latviešu valodā. Savas uzstāšanās laikā A.Kronvalds aicināja cīnīties par to, lai latviešu tauta atzītu savas valodas nozīmi izglītības jomā. A. Kronvads vērsās pret tolaik aktuālo pārvācošanas tendenci, uzsverot, ka latviešu valoda nav sliktāka par citu Eiropas valstu valodām, tāpēc latviešu bērniem izglītība jāsniedz dzimtajā valodā.

Lasīšanai: Atis Kornvalds. Runa, Vidzemes skolotāju sapulcē Turaidā, 1869. gada 2. jūlijā (Rakstu krājums "Valoda laikā un kultūrtelpā. 2012. gada 28. aprīļa konferences materiāli. Atim Kronvaldam 175. Turaidas muzejrezervāts., Zinātne., 2013. 11. - 16. lpp.")

        Aktuāli, Jaunumi, Latvijai 100  

Turaidas muzejrezervāts