Turaidas
muzejrezervāts


12. septembrī – seminārs “Kultūrvēsturiskā ainava Latvijā”


Eiropas kultūras mantojuma dienu 2016 ietveros 12. septembrī Turaidas muzejrezervātā Valsts kultūras kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā un ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu rīko semināru “Kultūrvēsturiskā ainava Latvijā”.

Eiropa sastāv no daudzveidīgām kultūrainavām. Tās veido nozīmīgu Eiropas mantojuma daļu un kalpo kā liecība par pagātnes un tagadnes attiecībām starp cilvēku, dabisko un viņa paša radīto vidi. Pārmaiņas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, rūpnieciskās ražošanas un minerālu ieguves paņēmienos, reģionālajā un pilsētplānošanā, transportā, infrastruktūrā, tūrismā un atpūtas paradumos, rekreācijā, kā arī vispārējās pārmaiņas pasaules ekonomikā daudzos gadījumos paātrina kultūrainavu transformāciju, un tām var būt arī negatīvs iespaids uz telpiskās vides kvalitāti un izmantošanu ilgtermiņā. Pateicoties Eiropas ainavu konvencijas izstrādei un pieņemšanai ir radīta ainavas jēdziena un nozīmes paplašināta izpratne, kā visu vērtību vienojošai kopsakarībai. Nolūkā akcentēt kultūrainavas īpašo lomu cilvēka dzīves kvalitātes veidošanā, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 2016. gadu veltīs šai Latvijas ilgtermiņa attīstībai nozīmīgajai tēmai.

 Plašāka informācija un iespēja pieteikt dalību, zvanot pa tālr. 67326602 vai rakstot uz e-pastu: Inguna.podzuka@mantojums.lv

PROGRAMMA

9.30     Reģistrācija

1. DAĻA - KUTLŪRVĒSTURISKAS AINAVAS JĒDZIENS - īpaša ainavas daļa, kas veidojusies, mijiedarbojoties dažādiem civlēku darbības un dabas faktoriem. Tā ilustrē cilvēces attīstību laikā un telpā, ir ieguvusi sociāli atzītu vērtību un ar ainavā esošajām fiziskajām liecībām atspoguļo noteiktas tradīcijas, vēsturiskus notikumus vai to attēlojumu literatūras un mākslas darbā.

10.00-10.10     Francijas institūta direktora Gilles Bonnevialle uzruna

10.10-10.25     Juris Dambis, Dr. arch., Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Ainavas nozīme kultūras mantojuma saglabāšanā

10.25-10.40     Aija Melluma, Dr. habil geogr., pētniece Vienotais kultūras un dabas mantojums: idejas un prakse, tagadne un nākotne

10.40-10.55     Pēteris Šķiņķis, Dr. geogr. un Anita Zariņa, Dr. geogr. Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Plānošanas pieejas šodien, vērtību saglabāšana un veidošana

10.55 -11.10     Anna Jurkāne, Turaidas muzejrezervāta direktore Turaidas muzejrezervāta piemērs

11.10-12.00     Kamila Gijona (Camille Guyon), Grandes Sites de France tīkls Kultūrainavas integrēta plānošana: Francijas Grandes Sites piemērs Grands Sites de France ir kultūrainavas, kurās mijiedarbojas bioloģiskā daudzveidība, kultūra, lauksaimniecība, tūrisms un attīstība. Daba un kultūra ir kā līdzeklis ilgtspējīgas attīstības projektos plašāka mēroga teritorijās. Grands Sites de France tīkls ir sabiedriska organizācija, kas apvieno vietējās pašvaldības, kas ir atbildīgas gan par kultūrvēsturisko ainavu ikdienas kopšanu, gan ilgtermiņa attīstību. Katru gadu uzņemot ap 32 miljoniem apmeklētāju, tīkla biedri saskaras ar izaicinājumiem: Kā attīstīt teritorijas ilgtspējīgi, vienlaicīgi cienot dabas un kultūras mantojuma vērtības? Kā atrast līdzsvaru starp vietu, iesaistītajām personām, vietējiem iedzīvotājiem un apmeklētājiem? Prezentācija sniegs piemērus no Grands Sites de France tīkla, atspoguļojot integrētas pārvaldības inovatīvo pieeju.

12.00-12.30     Jautājumi - atbildes

12.30-13.30     Pusdienu pārtraukums

2. DAĻA - AINAVU PĀRVALDĪBA - darbības ilgtspējīgas attīstības perspektīvā, lai nodrošinātu regulāru ainavas kopšanu ar mērķi virzīt un harmonizēt pārmaiņas, kuras rada sociālie, ekonomiskie un vides procesi.

13.30-13.45     Dace Granta, Vides un reģionālās attīstības ministrija Mainīgā ainava - kā varam to ietekmēt?

13.45-14.00     Inguna Jekale, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Kultūrvēsturiskā ainava un plānošana - prakse un iespējas

14.00-14.15     Katrīna Kukaine, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Ainavas saglabāšanas/pārveidošanas izvērtēšana kultūras pieminekļu aizsardzībā

14.15-14.30     Māra Liepa-Zemeša, Pilsētvides attīstības pārvaldes Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja vietniece Rīgas piemērs

14.30-15.00     Kafijas pauze

15.00-15.30     Jana Jākobsone, Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītāja un pilsētas arhitekte Kuldīgas piemērs

15.30-15.45    Jānis Dripe, Kultūras ministrijas eksperts, RISEBA Augstskolas Arhitektūras programmas direktors Arhitektūras piemineklis Vidzemes piekrastes ainavā

15.45-16.30      Jautājumi - atbildes. Rezolūcijas pieņemšana

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi  

Turaidas muzejrezervāts