Turaidas
muzejrezervāts


Baltijas jūras piekrastes valstu viduslaiku piļu pētnieki tiekas Polijā


Skats uz Mirovas (Mirow) pilsdrupām

Skats uz Mirovas (Mirow) pilsdrupām

Šoruden no 9. līdz 13. septembrim Polijā Lodzas universitātes Arheoloģijas institūts organizēja 15. konferenci Castella Maris Baltici (Baltijas jūras pilis), kurā piedalījās gandrīz 30 pārstāvji no astoņām valstīm – Vācijas Dānijas, Zviedrijas, Somijas, Krievijas, Igaunijas, Latvijas un Polijas. Konferencē piedalījās arī Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece zinātniskajā darbā Vija Stikāne un galvenā speciāliste Ieva Ose.

Baltijas jūra, kuru latīniski sauc Mare Balticum, un kura veido ūdens robežu deviņām valstīm, bija par pamatu tam, ka  no 20. gs. 90. gadu sākuma Baltijas jūras piekrastes valstu viduslaiku piļu pētnieki sāka organizēt regulāras tikšanās reizes, lai dalītos atziņās un pētniecības darba rezultātos. Katru otro gadu vienā no piejūras zemēm notiek konference ar nosaukumu. Castella Maris Baltici (Baltijas jūras pilis). Arī Turaidas muzejrezervāts 2005. gadā ir rīkojis šādu konferenci,  kuras laikā ārvalstu kolēģi tika iepazīstināti ar piļu izpētes un saglabāšanas procesiem Latvijā.

Ieskats V. Stikānes stenda referātā par Turaidas pilī atrasto bronzas zīmoga spiedņa fragmentu, kas salīdzināts ar Limbažu un Piltenes pilī atrastajiem zīmogiem. Angļu val. N.Daiņa makets

Ieskats V. Stikānes stenda referātā par Turaidas pilī atrasto bronzas zīmoga spiedņa fragmentu, kas salīdzināts ar Limbažu un Piltenes pilī atrastajiem zīmogiem. Angļu val. N.Daiņa makets

Kā ik reizi, arī Polijas konferencei, bija izvēlēta galvenā tēma – šajā gadā – viduslaiku piļu materiālā kultūra. Konferencē tika iekļauti 16 referāti un demonstrēti divi posteri. Dažādu valstu pārstāvji stāstīja gan par arheoloģisko izrakumu rezultātiem pilīs un tajos atrastajām senlietām, izvērtēja arhitektūras pētījumos savākto materiālu kopumu, gan pievērsās pašu piļu arhitektūrai un rakstītajos vēstures avotos atrodamajiem datiem. Tika referēts par kalēja smēdēm un pirtīm un tajās bijušiem priekšmetiem no Polijas pilīm, viduslaiku tuvcīņas ieroču atradumiem Latvijā, būvizpētes liecībām par apkures ierīcēm un atejām vairākās Dānijas pilīs, uzrakstiem uz cietumu sienām vācu pilīs, laicīgajās celtnēs atrastajiem priekšmetiem arhibīskapa pilī Novgorodā Krievijā, liecībām par pāreju no koka uz mūra pilīm Igaunijā, par izrakumos konstatēto atkritumu sastāvu un to apsaimniekošanu vairākās Somijas pilīs un citām tēmām. Latviju konferencē “Castella Maris Baltici XV” pārstāvēja trīs vēstures doktori – Rūdolfs Brūzis (LU Latvijas vēstures institūts) nolasīja minēto referātu par ieročiem, Vija Stikāne (Turaidas muzejrezervāts) iepazīstināja ar bronzas zīmoga spiedņa fragmentu, kas atrasts Turaidas pils arheoloģiskajos izrakumos 1980.gadā, bet Ieva Ose (LU Latvijas vēstures institūts un Turaidas muzejrezervāts) referēja par Latvijas pilīs izmantotajiem saules pulksteņiem, no kuriem divi atrasti Turaidā.  Piedalīšanos konferencē “Castella Maris Baltici XV” Polijā finansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Bez referātu sesijām notika arī ekskursijas uz vairākiem viduslaiku arhitektūras pieminekļiem, kas atrodas Polijas dienvidu daļā t.s. Juras laikmeta augstienē. Tika apskatītas Olština, Mirova, Smolina, Sievierža un Ogrodzienieca iespaidīgās baltā kaļķakmens pilsdrupas, poļu magnāta veiktā pilsdrupu pārbūve par Disnejlendas cienīgu pili Bobolici, renesanses laikā izbūvētā pils un muzejs Pieskova Skala un benediktīniešu abateja Tineca. Konferences pēdējās dienas rītā Krakovā notika konferences dalībnieku tikšanās ar Vāveles pils pētniekiem, kas iepazīstināja ar nozīmīgākajiem arheoloģiskajiem atsegumiem un to demonstrēšanas metodēm muzeja ekspozīcijā.

Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste Ieva Ose,
un direktores vietniece zinātniskajā darbā Vija Stikāne

        Aktuāli, Jaunumi