Turaidas
muzejrezervāts

Latvijas muzejpedagogu vasaras seminārs “Ko es daru? Kā es daru? Kāpēc daru?” Turaidas muzejrezervātā. 24., 25.08.2020.


Divas dienas 24. un 25. augustā Turaidas muzejrezervātā notika Latvijas muzejpedagogu iniciatīvas Nedarbnīca pieredzes apmaiņas un tālākizglītības vasaras sesija “Ko daru? Kāpēc daru? Kā es daru?”, kuru organizēja Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība sadarbībā ar Turaidas muzejrezervāts un Tukuma muzejs un kuru finansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Sesijas mērķis bija sekmēt izpratni par pašvadītu mācīšanās procesu savā darba vidē, veicinot sadarbību ar citu muzeju kolēģiem, iepazīstot Turaidas muzejrezervāta vērtības, kultūrtelpas īpatnības un darba pieredzi. Saistošās lekcijās, prasmīgi ar savu darbību rādot teorijas pielietojumu praksē, Dr.paed. Beatrise Garjāne  analizēja pieaugušo izglītības pamatprincipus un pieejas, cieņas un pašcieņas vērtību nozīmi muzejpedagoga ikdienas darbā, veicinot izpratni uz arvien dziļāku sapratni,  uzsverot pašvērtēšanu kā vienu no atslēgām profesionālajā pilnveidē.

Semināra dalībnieki tikās ar Turaidas muzejrezervāta direktori Annu Jurkāni iesaistoties sarunā par Turaidas muzejrezervāta attīstību laikā un telpā un iepazīstot jaunāko ekspozīciju “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimieks. Pilsonis”. Pašvadītā ekskursijas formā tika izzināts muižas saimnieciskais centrs, ieinteresējot dalībniekus atgriezties Turaidā vēlreiz. Otrajā semināra dienā dalībnieki piedalījās Turaidas muzejrezervāta izglītojošajās programmā “Ciemos pie Turaidas fogta” un orientēšanās spēlē “Tūkstošgades stāsts”. Pēc programmu izspēles notika programmu analīze, aktīva domapmaiņa un iegūto zināšanu un prakses salīdzināšana, kas raisīja ekspresīvas diskusijas. Programmas šajā reizē tika analizētas, izvēloties četrus kritērijus – patstāvīga darbība, sadarbība, pielāgošanās individuālajām pieaugušo vajadzībām un iespējām un sevis tālāk attīstības veicināšana. Vērtēšana bija kā līdzeklis programmu un to vadīšanas stilu pilnveidošanai, tāpēc Turaidas muzejrezervāta kolektīvs ir gandarīts, ka programmas tika vērtētas atzinīgi un dalībniekiem bija raisījušas pozītīvas emocijas.

Muzejpedagoga profesionalitāti nosaka ne tikai personīgās īpašības un aroda zināšanas, prasmes, attieksmes un vērtības, bet spēja tās pielietot savā darbībā un arī sadarbībā ar citiem. Muzejpedagoga profesionālās darbības saturu un metodes ietekmē konteksts: paša personība, kolēģi, muzeja vide un mērķauditorijas. Mūsdienu situācijā svarīgāk kā jebkad agrāk ir apzināt un pieņemt pārmaiņas, darbojoties atbilstoši realitātei. Muzejpedagogam jāspēj strādāt ar dažādām auditorijām, kuru uzskati, vērtības, uzvedība, iespējams, atšķiras no agrāk ierastās, tādēļ profesionālajā darbībā arvien aktuālāka kļūst empātija un tolerance. Reflektējot par savām profesionālajām kompetencēm, vasaras sesijas dalībniekiem abas dienas aktuāli bija jautājumi – ko es daru? kāpēc es daru? kā es daru?

Paldies Dr.paed. Beatrisei Garjānei un Batijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības dalībniekam Jānim Garjānim par lekciju vadīšanu, rosinot jēgpilnu diskusiju, paldies Tukuma muzeja direktorei Agritai Ozolai par sesijas idejas īstenošanu, paldies Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības dalībniecei Unai Sedleniecei par semināra organizatorisko jautājumu risināšanu.

Secinājums ir viens – rūpējoties par muzeja apmeklētāju izglītošanu, visu laiku jāturpina  mācīties arī pašam muzejpedagogam.

    Aktuāli, Jaunumi