Turaidas
muzejrezervāts

Audio un video materiālu kolekcija


Audio un video materiālu kolekcija ir samērā neliela un arī aptvertais laika periods nav īpaši garš. Kopējais vienību skaits šajā kolekcijā ir tuvu pie 300 priekšmetiem.

Vērtīgs ieguvums audio materiālu kolekcijā ir 12 skaņu plašu albūmi ar klasiskās mūzikas ierakstiem, kurus Eduards Siliņš 1931. gadā iegādājies no Muzikāliju firmas „Edgars Rode”, kas bija firmas „Jul. Heinr. Zimmermann” pārstāvniecība Latvijā. Skaņu plašu albūmi iegādāti kopā ar skapja gramofonu, par ko muzeja krājuma dokumentu kolekcijā ir darījumu kvītis par maksājumiem.

Audio ieraksti glabā arī turaidiešu balsis atmiņu stāstījumos, tajos fiksēti gan pavisam seni notikumi, bet ir arī nesenās pagātnes liecības par padomju laiku – pēckara gadiem, kolhoza dibināšanu, darbu un sadzīvi.

Interesanti video materiāli kolekcijā ir no muzeja darbinieku ekspedīcijām pa tuvējo apkārtni – Lēdurgu, Turaidu, Inčukalnu. Šie materiāli glabā dzimtu vēstures stāstus, laika un varu maiņu iespaidu uz cilvēku dzīvēm. Filmās varam pakavēties atmiņās par aizgājušiem laikiem un cilvēkiem. Dzīves vitalitātes un optimisma pilns ir turaidieša Mārtiņa Krastiņa stāstījums, neskatoties uz visu pārdzīvoto un pieredzēto. Interesants ir arī laikabiedru stāstījums par aklo muzikantu – Pēteri Oliņu, kurš muzicēja pie pārceltuves pār Gauju pie Siguldas 20. gadsimta pirmajā pusē. Pagājušā gadsimta 30. gadu presē par muzikantu rakstīja: “Metās jau krēsla, kad brašais vienkājis beidza savus šķietami neizpušķotos stāstus. Pāri Gaujai lēni slīd prāmis. Augstajos, koku apaugušos krastos pogā lakstīgalas un no avotainām tērcēm drūmi un lēni paceļas miglas pavedieni. No Pārgaujas šurp atlido vēl pēdējās polkas skaņas, jo krastā pie plosta spēlē vecais un neredzīgais Siguldas ermoņiku vīrs, kas visus plosta pārbraucējus sagaida ar maršu vai brašu polku. Tas bij’ Pēteris Oliņš no Vainīžiem, simpatisks un godīgs večuks. Ik vakarus no pārceltuves neredzīgais kāpa Turaidas kalnā pārlaist nakti. Pirms dažiem gadiem arī viņš bija uzkāpis Turaidā, tai vietā, no kurienes vairs lejā nekad nenāks.”

Lielu daļu kolekcijas sastāda jau ar mūsdienām un muzejrezervāta aktivitātēm saistīti video ieraksti. Pasākumi muzejā, izstāžu atklāšana, gadskārtu ieražu svētki iemūžināti video filmās. Interesants materiāls ir par izpētes gaitu Turaidas muižas pārvaldnieka vecajā dzīvojamā mājā, fiksēts arī restauratoru darbs, atjaunojot sienas dekoratīvo krāsojumu, ko tagad var skatīt arī muzeja apmeklētāji pārvaldnieka mājas ekspozīcijā. Fiksētas arī kultūrvides izmaiņas un dabas krāšņums Turaidas vēsturiskajā centrā. Bagātīgs materiālu klāsts ir par mūsu tautas dzīvē svarīgiem notikumiem –  atmodas sākumu, Dainu kalna izveidi un koncertiem, kas apliecina tautas spēku un gribu. Video filmās varam skatīt starptautiskā folkloras festivāla Baltica koncertus, kas notikuši Dainu kalnā un Dziesmu dārzā. Mūsu krājumā ir materiāli un sarunas ar ievērojamiem mūsu kultūras cilvēkiem – ar TMR direktori Annu Jurkāni, ar Gunāru Jansonu, tikšanās ar Ēvaldu Valteru. Ar Dainu kalna tēlnieku Induli Ranku varam tikties filmā „Vīrs kalna galā”. Videomateriālos fiksētas arī ārzemju viesu vizītes, šeit noteikti jāpiemin Igaunijas prezidenta Lenarta Meri vizīte Turaidā. Skatāmi arī materiāli, ko gatavojuši muzeja speciālisti, kā L. Beitiņas saruna ar Oskaru Staltu par līvu tautas ieražām. Videofilmas glabā arī dramatiskus materiālus par 2002. gada februāra notikumiem, kad notika pilskalna nogruvumi un sākās cīņa ar dabas spēkiem – izpētes urbumi pils pagalmā, pils teritorijas meliorācijas darbi visa gada garumā.

Pirms dažiem gadiem visas krājumā esošās video filmas, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, tika pārrakstītas uz modernākiem datu nesējiem, lai nodrošinātu to saglabāšanos un iespēju izmantot šos materiālus pētniecības vajadzībām un muzeja pasākumu sagatavošanā.

Turaidas muzejrezervāts