Turaidas
muzejrezervāts


16. augusts, 1248. gads. Turaidā uzturas bīskaps Nikolajs.


Turaidā uzturas bīskaps Nikolajs. Šajā dienā viņš izdod dokumentu, ar kuru apstiprina Rīgas domkapitulam bīskapa Alberta dāvinātos īpašumus un vēlākos piešķīrumus, ko tas līdz šim netraucēti valdījis.

Turaidas muzejrezervāta izdotajā dokumentu krājumā “Turaida 13. -16. gadsimta dokumentos” (sastādītāja Vija Stikāne. Rīga: Zinātne, 2014. 384 lpp, latviešu val., kopsavikums angļu val., ISBN 978-9984-879-66-6.) lasāms iepriekš minētā 1248. gadā izdotā dokumenta teksts latīņu valodā un  tulkojums: “Nikolajs, ar Dieva svētību Rīgas bīskaps, dēliem, mīlētiem iekš Kristus, prāvestam un visam Rīgas domkapitulam dāvā pestīšanu patiesajā glābējā. Tā kā saskaņā ar gana pienākumiem un tēvišķām rūpēm ne tikai tagadējos laikos, bet arī nākamībā mums uzdots gādāt par mūsu ganāmpulkiem, pēc jūsu taisnīgiem lūgumiem, kas nenovirzās no ceļa, labvēlīgu piekrišanu sniedzot, īpašumu dāvinājumus, kurus mūsu priekšgājējs domkungs Alberts, dievbijīgā atmiņā esošais Rīgas baznīcas bīskaps, baznīcai un jūsu brāļiem, kuri atbilstoši apstākļiem tajā Tam Kungam kalpo, pirms mūsu laikiem bija nodevis un kurus jūs līdz šim mierīgi un netraucēti turējāt īpašumā, ar šo rakstu esam atzinuši par atjaunojamiem un, pieliekot mūsu zīmogu, par apstiprināmiem jums un jūsu baznīcai uz mūžīgiem laikiem. Turklāt mēs domājam, ka īpašumus vai piešķīrumus, kurus baznīcā mēs esam atraduši un kurus jūs mierīgi īpašumā esat turējuši, un kuri līdz šim, Tam Kungam  labvēlīgam esot, jums brīvi un netraucēti piederējuši, atbilstošos vārdos ir jāpiemin: baznīcu Doles salā ar ciemu, kuri atrodas Mārtiņsalā, desmito tiesu; baznīcu Ikšķilē ar tās desmito tiesu; draudzi Krimuldā ar visām garīgām un laicīgām tiesībām, kuras draudzē ietilpst tādi ciemi kā Kubesele, Olikenkule, Kivemale, Kuršu ciems, Aizgale (Asigalle),  Muižciems (Moisecule), Sēja (Ennisile), Vidriži (Viltesile), Mundrisile, Totisile, Pabaži (Pabasile), Jērkule (Gervicule), un trijos sekojošos ciemos, proti, Eikažos (Ieikisile), Bīriņos (Coltemale), Laugulē, tikai desmito tiesu. Šīs draudzes robežas stiepjas garumā no Vikmestes upes līdz pat jūrai, bet platumā no Ķīšupes līdz Gaujai; tāpat patronāta un arhidiakonāta tiesības Rīgas pilsētā un minētajās baznīcās, kā arī kundzību Turaidā, Lielvārdē un Remīnes pilsnovadā; piedevām vēl zemesgabalu pie Rīgas kalna ar blakus esošiem laukiem, zemesgabalu Akmens salā ar laukiem, zemesgabalu Klīversalā ar laukiem un dzirnavām, Vējzaķu salu. Bet, redzot un tēvišķi apsverot, ka jūsu kongregācija un baznīca ar šiem piešķīrumiem nekādi nevar pastāvēt, kā arī jūtot līdzi jūsu trūkumam un pārlieku lielai nabadzībai, kaut kādus piešķīrumus vēl mēs pievienojam no brīva prāta, par kuriem arī domājam, ka tie atbilstošos vārdos ir jānosauc: Svētā Jēkaba baznīcu Rīgas pilsētā, 200 arklus Kurzemē divās provincēs, proti, Dundagā un Tārgalē, un vienu ciemu, proti, Vēcīšu ciemu ar visām garīgām un laicīgām tiesībām; tāpat arī kundzību visā mūsu diecēzē pašā Kurzemē; bez tam 150 arklus un 40 mansus Zemgalē; tāpat arī mūra namu pie Daugavas krustnešu pulku patvērumam. Par to mums ik gadu tiks piešķirta pusmārka sudraba, kā arī ceturtā daļa Vējzaķu salas; piedevām vēl mūsu skolas grāmatas, kuras paņēmām sev līdzi no skolām, 60 mārku sudraba vērtībā un vairāk.

Norāde par to, ka dokuments izdots Turaidā

Norāde par to, ka dokuments izdots Turaidā

Bet ja kāds attiecībā uz iepriekš minētiem piešķīrumiem vai īpašumiem jūs vai Rīgas baznīcu turpmāk uzdrīkstēsies apgrūtināt, tam nāksies sastapties ar visuvarenā Dieva dusmām un viņa svēto apustuļu Pētera un Pāvila sašutumu. Izdots Turaidā, Tā Kunga 1248. gadā, mūsu pontifikāta 19. gadā.” Brigitas Cīrules tulkojums.

    Diena vēsturē  

Turaidas muzejrezervāts