Turaidas
muzejrezervāts

Misija un mērķi


Muzejrezervāta misija ir harmoniskas sabiedrības veidošana, parādot latviskās dzīvesziņas attīstību un vispārcilvēciskās vērtības ar tūkstošgadē uzkrāto reģiona un Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūras mantojumu

Muzejrezervāts veic sekojošas funkcijas:

 • Uztur, pārvalda un attīsta muzeja krājumu – Nacionālā muzeju krājuma daļu
 • Veic muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātnisko pētniecību
 • Izglīto sabiedrību, nodrošina tai muzeja vērtību pieejamību
 • Pēta, atjauno un uztur kultūrvēsturisko vidi
 • Uztur un attīsta muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru
 • Restaurē, remontē un uztur attiecīgos kultūras pieminekļus

Stratēģiskie mērķi

Vēsturiskās atmiņas uzturēšanai un sabiedrības uzskatu veidošanai pētīt un dokumentēt Turaidas vēsturiskā centra un reģiona dabas un kultūrvidi, pieminekļus, materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu un mērķtiecīgi komplektēt muzejrezervāta krājumu.

 1. Latvijas kultūras mantojuma savdabības un daudzveidības iepazīšanai un Latvijas tēla veidošanai saglabāt, uzturēt un restaurēt Turaidas vēsturiskā centra ēkas-pieminekļus, dabu un kultūrvidi, materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu.
 2. Reģiona attīstībai un sociālās stabilitātes sekmēšanai pilnveidot muzejrezervāta komunikācijas formas un efektivitāti, attīstīt kultūras tūrismu un paplašināt mērķauditorijas loku.
 3. Muzejrezervāta kā kultūras mantojuma institūcijas darbības nodrošināšana un darbinieku profesionalitātes paaugstināšana.

 Darbības prioritātes 2014.-2023.gadam

 1. Kultūras mantojuma un dabas aizsardzība un saglabāšana Turaidas vēsturiskajā centrā
 2. Vispārcilvēcisko vērtību un latviskās dzīvesziņas popularizēšana un sabiedrības izglītošana ar tūkstošgadē uzkrāto reģiona un Turaidas vēsturiskā centra kultūras un dabas mantojumu, nodrošinot kvalitatīva un daudzveidīgā muzejrezervāta piedāvājuma pieejamību.

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta VĪZIJA – 2023

 • Sabiedrības interesēs saglabāts un uzturēts Turaidas vēsturiskais centrs ar tam raksturīgo dabas, kultūrvēsturisko vidi, pieminekļiem, materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu
 • Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūras mantojuma muzealizācija* un brīvdabas ekspozīcijas izveide visā teritorijā
 • Turaidas vēsturiskā centra mantojuma kopums – pieminekļi, kultūrvide, krājums un iekārtotās ekspozīcijas veido stāstu (vēstījumu), ar kuru apmeklētāji iepazīst Latvijas kultūrvēsturi vairāk kā tūkstošgadu periodā no 10.- 21. gadsimtam
 • Laikā no 2014.–2023. gadam visās ēkās – pieminekļos ir nomainītas vecās un iekārtotas vairāk kā 10 jaunas ekspozīcijas (tajā skaitā kultūrvides ekspozīcijas)
 • Mērķtiecīgi komplektēti materiāli jaunajām ekspozīcijām un turpināts ievadīt Nacionālajā muzeja krājuma elektroniskajā katalogā datus par muzejrezervāta krājuma priekšmetiem, uzlaboti krājuma glabāšanas apstākļus
 • Pētniecības darba rezultātā katru gadu tiek sagatavota un izdota publikācija par krājuma priekšmetiem un Turaidu vēsturiskā centra kultūras mantojumu
 • Popularizējot nemateriālo kultūras mantojumu un Dainu kalnu, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju vairākās valodās izdots pētījums par latviešu tautasdziesmās ietverto vērtību sistēmu - nacionālās identitātes pamatu, popularizēts garīgais mantojums un latviskā dzīvesziņa
 • Turpināti arheoloģiskās izpētes darbi lībiešu senvietās, papildināta ekspozīcija „Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”, izdots ekspozīcijā izvietoto priekšmetu katalogs, popularizēta otra Latvijas pamattautaTuraidas pilī regulāri veikta visu atsegto mūru konservācija un daļēja restaurācija, restaurētas ziemeļu priekšpils sienas, izstrādāti sadarbības projekti un veikta Turaidas pilskalna sakopšana un nostiprināšana
 • Turpināta Turaidas pils pagalma restaurācija un labiekārtošana, pagalmā un pils teritorijā apmeklētāji ar mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju palīdzību var iepazīt pils vēsturi, arhitektūru un apbūviRestaurēts Turaidas pils ziemeļu iekšvārtu tornis un pils ziemeļaustrumdaļas apbūve, abi objekti pieejami apmeklētājiem, kur var iepazīt restaurētās interjera detaļas un virtuālās ekspozīcijas
 • 2014. gadā īstenoti Turaidas pils 800. gadu vēstures - viduslaiku kultūrasmantojuma pasākumu projekti
 • Noorganizēts konkurss par Turaidas Rozes kapa vietas labiekārtošanu, un veikta arheoloģijas pieminekļa - Baznīckalna kompleksa kapsētas žoga daļas izpēte un restaurācija, popularizētas kristīgās vērtības un uzturēta sadarbība ar Turaidas evaņģēliski luterisko draudzi
 • Pabeigti teritorijas atjaunošanas un labiekārtošanas darbi pie pagasta magazīnas. Ar LR Ministru Kabineta lēmumu iegādāta zeme un sakārtota teritorija pie „Ošu” mājām. Magazīnā iekārtots muzejrezervāta zinātniskais centrs un ekspozīcija „Muzejrezervāts laikā un telpā” par muzejrezervāta izveidi un attīstību, par Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu, publicēti materiālu apkopojumi
 • Restaurēts Vagara mājas ansamblis, iekārtots un uzturēts Vagara mājas dārzs, Vagara mājā iekārtota interjera ekspozīcija un kultūrvides speciālistu darba telpas, klētiņā atvērts piena koka trauku atklātais krājums
 •  Izstrādāts projekts un restaurēta Klaušinieku māja, tajā iekārtota ekspozīcija ”Zemnieks, klaušinieks, pilsonis”, kas veltīta Latvijas valsts dibināšanas simtgadei
 • Restaurēta muižas kalpotāju māja, kurā iekārtota Turaidas Amatu māja, radītas muižas amatu prasmju meistardarbnīcas un darbojas tautas lietišķās mākslas studijas, noorganizēti izglītojošo programmu cikli „Amati Turaidas muižā”
 • Turpināts projekts un attīstīta iespēja ar muzeja darba metodēm stāstīt par neseno kultūras mantojumu un padomju periodu
 • Noorganizēts arhitektu konkurss un rekonstruēts kūts-staļļu komplekss kā multifunkcionāls muzejrezervāta administrācijas centrs ar iekšējo pagalmu un nodalītu muižas ēkas iepriekšējo funkciju
 • Izstrādāts projekts un pārveidots ieejas mezgls sakarā ar kūts-staļļa rekonstrukciju un apmeklētāju drošību, šķērsojot valsts nozīmes ceļu krustojumus
 • Sadarbībā ar valsts atbildīgajām satiksmes institūcijām un Kultūras ministriju atrisināts drošas piekļuves jautājums muzejrezervātam un stāvlaukumu paplašināšana
 • Uzsākts darbs „Šveices mājas ansambļa” renovācijai
 • Uzturēta, remontēta, atjaunota muižas dīķu kaskāde un labiekārtota teritorija ap tiem
 • Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūras mantojuma iepazīšanai izstrādāti un labiekārtoti jauni apmeklētāju plūsmas virzieni un tematisko ekskursiju loki, aptverot visu muzejrezervāta teritoriju un brīvdabas ekspozīciju, izdots ekskursiju ceļvedis
 • Mūsdienu Informācijas tehnoloģijām atbilstoša komunikācijas uzturēšana un E – pakalpojumu nodrošināšana
 • Muzejrezervāta misijas, mērķu īstenošanai ir izstrādātas un tiek piedāvātas tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem mērķprogrammas, pasākumi un aktivitātes, kas daudzpusīgi iepazīstina ar Turaidas vēsturiskā centra dabas, materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu
 • Turpināts darbs informācijas piedāvājumam svešvalodās un sadarbības tīkla paplašināšanā ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem
 • Uzlabota apmeklētāju apkalpošanas kvalitāte un nodrošināti pilna servisa muzeja pakalpojumi, iesaistot privāto sektoru un sekmējot privātās – publiskās partnerības sadarbību
 • Uzturēta regulāra sadarbība ar muzejrezervāta darbības atbalstītājiem, kultūras mantojuma institūcijām un speciālistiem, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, muzejrezervāta Atbalsta biedrību kopīgu projektu īstenošanā
 • Sekmēta darbinieku tālākizglītība un profesionalitātes līmeņa paaugstināšana,līdzdarbošanās pieredzes apmaiņas pasākumos un kopīgos projektos ar Latvijas un ārzemju muzejiem un starptautiskām kultūras mantojuma institūcijām
 • Izstrādāti un realizēti projekti visas teritorijas, ēku un ekspozīciju videonovērošanai, apsardzes un ugunsdrošības garantēšanai
 • Īstenots izstrādātais projekts „Ugunsdrošības sistēmu rekonstrukcija Turaidas pils kompleksā”
 • Izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, uzlabota ekspozīciju uzraudzības un eksponātu drošības sistēma, samazinot uzraudzības personālu un palielinot speciālistu skaitu radošam darbam
 • Jauna sadarbības modeļa risinājumi sakarā ar nomas līguma termiņa ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi” izbeigšanos 2017. gadā
 • Sadarbībā ar Krimuldas novada pašvaldību uzsākta Turaidas ķieģeļcepļa un Turaidas muižas vecā dampšķūņa saglabāšana
 • Turpināta Detālplānojumā ietverto risinājumu sasaiste ar kultūras mantojuma saglabāšanu un muzejrezervāta mērķu īstenošanu, muzejrezervāta aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikumu ievērošanu un apvedceļa ieceres attīstīšanu
 • Nodrošināta muzejrezervāta attīstību stimulējošu normatīvo aktu bāze
 • Nodrošināta pašu ieņēmumu stabilitāte un ieņēmumu avotu paplašināšana
Turaidas muzejrezervāts