Noteikumi krājuma izmantošanai | Turaidas muzejrezervāts

Turaidas
muzejrezervāts

porno

Noteikumi krājuma izmantošanai


V. Krājuma izmantošana

 (izraksts no „Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtības)

  48. Muzeja zinātniskās pētniecības darbs, ekspozīciju un izstāžu veidošana un izglītojošais darbs notiek, izmantojot muzeja krājumu.

49. Muzejs nodrošina krājuma pieejamību sabiedrībai šādos veidos:

49.1. ar eksponētajiem muzeja priekšmetiem apmeklētāji un pētnieki iepazīstas pastāvīgajās ekspozīcijās un izstādēs muzeja darba laikā;

49.2. ar neeksponētajiem muzeja priekšmetiem pētnieki un interesenti iepazīstas muzeja krājuma lasītavā muzeja darba laikā;

49.3. ar digitalizēto informāciju par muzeja krājumu interesenti iepazīstas NMKK elektroniskajā datu bāzē.

50. Lai saņemtu atļauju iepazīties ar krājuma priekšmetiem, apmeklētājs iesniegumā norāda pētījuma tēmu un muzeja priekšmetu izmantošanas mērķi. Iesniegumu izskata un vīzē galvenais krājuma glabātājs un atļauju dod Muzeja direktors.

51. Apmeklētāju apkalpošanas kārtību nosaka „Darba noteikumi Turaidas muzejrezervāta lasītavā”.

52. Krājuma izmantošanas maksas pakalpojumus un to cenas nosaka „Turaidas muzejrezervāta krājuma materiālu izmantošanas cenrādis”.

53. Krātuves glabātavas apmeklē interesentu grupas (10-15 cilvēki grupā) kolekciju glabātāja un krājuma speciālista pavadībā.

54. Krājuma priekšmetu deponēšanu Latvijā un ārpus Latvijas veic atbilstoši LR Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumiem Nr. 956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”.

55. Izsniedzot muzeja priekšmetus Muzejā ekspozīciju, izstāžu vai izglītojošā darba vajadzībām, sastāda aktu par priekšmetu pārvietošanu Muzejā.

55.1. Aktu sastāda divos eksemplāros – viens paliek krājuma nodaļas dokumentācijā, otrs eksemplārs pie Muzeja speciālista, kurš priekšmetu pieņem;

55.2. Par priekšmetu saņemšanu atpakaļ krājuma nodaļas speciālists (kolekcijas glabātājs) izdara atzīmes aktā un apstiprina tās ar parakstu un datumu.

55.3. Priekšmetus, izdodot īslaicīgai lietošanai, reģistrē priekšmetu izsniegšanas žurnālā, kur kolekcijas glabātājs parakstās par priekšmeta izsniegšanu un priekšmeta saņēmējs parakstās par tā saņemšanu. Pēc priekšmeta atgriešanas kolekcijas glabātājs parakstās žurnālā par priekšmetu saņemšanu un priekšmeta saņēmējs par priekšmeta nodošanu.

56. Deponējamo priekšmetu vērtību nosaka krājuma komisija, ņemot vērā to vēsturisko vai

māksliniecisko vērtību, lokālo vai nacionālo nozīmību un pašreizējā antikvārā un mākslas priekšmetu tirgus cenas.

57.. Muzejs var atteikt apmeklētājiem un pētniekiem iepazīšanos ar krājuma priekšmetiem, ja:

57.1. notiek kolekcijas vai priekšmetu grupas zinātniskā apstrāde;

57.2. priekšmets atrodas konservācijā vai restaurācijā;

57.3. tam ir slikta saglabāšanās pakāpe;

57.4. priekšmetam ir īpaši izmantošanas nosacījumi.

Tālrunis informācijai krājumā (+371) 67 97 33 52