Turaidas
muzejrezervāts

1. decembrī stājas spēkā Nemateriālā kultūras mantojuma likums


Nemateriālā kultūras mantojuma likuma mērķis ir saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm nemateriālo kultūras mantojumu kā Latvijas kultūras savdabību un daudzveidību apliecinošu resursu, kas veicina vērtību izpratni, radošumu, attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Nemateriālā kultūras mantojumā tiek iekļautas mutvārdu tradīcijas un izpausmes, spēles mākslas, paražas, rituāli, svētki, zināšanas par dabu un Visumu, tradicionālās amatniecības prasmes, kā arī ar iepriekš minēto saistītie instrumenti, priekšmeti, artefakti un kultūrtelpas.

Likumā nemateriālais kultūras mantojums definēts kā Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa, kas atspoguļo Latvijas kultūras tradīcijas un ir no paaudzes paaudzē pārmantotas, apkārtējās vides noteiktas, mijiedarbībā ar vēsturi, dabu un radošo darbību izstrādājušās zināšanas, prasmes, vērtības un rīcības modeļi.

Likums paredz izveidot nacionālo nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu un nosaka tajā iekļaujamo elementu pieteikšanas kārtību un kopienu līdzdalību mantojuma saglabāšanā. Nemateriālā kultūras mantojuma likums ir jauns, līdz šim nebijis regulējums, ar kura palīdzību tiek veidota nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas mērķtiecīgam atbalstam nepieciešamā vide un apstākļi. Tajā skaidrota arī Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma elementu pieteikšana iekļaušanai Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) nemateriālā kultūras mantojuma sarakstos. Uz šī likuma pamata nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā tiek iekļauta Dziesmu un deju svētku tradīcija Latvijā un tās simbolisms, kā arī suitu kultūrtelpa. Tāpat likums nosaka Latviešu folkloras krātuves krājumu kā nemateriālā kultūras mantojuma daļu ar kultūrvēsturisku un zinātnisku vērtību.

Likumprojekts izveido un nostiprina tiesisko bāzi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas jomā, tādējādi pildot starptautiskās saistības šajā jautājumā, ko valsts uzņēmusies, kļūdama par UNESCO konvencijas par nemateriālo kultūras mantojuma saglabāšanu dalībvalsti. Latvija ir uzņēmusies starptautiskās saistības saglabāt tās teritorijā esošo nemateriālo kultūras mantojumu, sistemātiski apzinot, dokumentējot, pētot un radot labvēlīgus nosacījumus nemateriālā kultūras mantojuma nodošanai nākamajai paaudzei.

Zīmīgs ir fakts, ka šogad 23. septembrī Portugālē, Gimeraešas pilsētā, 9. Starptautiskās Eiropas kultūras tūrisma konferences “Nemateriālais mantojums: nesalīdzināms ieguvums ilgtspējīga un atbildīga tūrisma attīstībā” ietvaros Turaidas muzejrezervāts saņēma galveno balvu  “Ilgtspējīgs kultūras tūrisma galamērķis 2016″ par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts