Turaidas
muzejrezervāts


Turaidā tiekas topošā detālplānojuma izstrādātāji un eksperti


Otrdien, 4. decembrī, Turaidas muzejrezervātā notika trešā darba sanāksme par nekustamo īpašumu „Turaidas muzejrezervāts”, „Rožkalni”, „Ošas”, „Valsts autoceļš – P7”, „Valsts autoceļš – P8”, /posms Turaidas centrā/, „Pašvaldības ceļš”, „C P7-Rožkalni” topošā detālplānojuma izstrādi, kurā piedalījās detālplānojuma izstrādes vadītāja, Krimuldas novada domes būvvaldes vadītāja Māra Steķe un detālplānojuma autori - SIA „Metrum” pārstāvji. Sanāksmē piedalījās arī detālplānojuma ierosinātājs - VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, kuru pārstāvēja valdes locekle Olga Geitus-Eitvina un Attīstības nodaļas vadītājs Andrejs Milzarājs, detālplānojuma ierosinātāja pilnvarotā persona - Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne, TMR Pieminekļu un kultūrvides daļas vadītājs Dainis Linmeijers un muzejrezervāta speciālisti.

Uz sanāksmi bija aicināti eksperti no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas – Rīgas reģionālās nodaļas vadītājs, galvenais valsts inspektors Jānis Asaris, juriste Vivita Mačiņa un arhitekte Inguna Kokina, Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktora vietnieks Mārtiņš Zīverts, Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts Ceļi” pārstāvji Andrejs Bērziņš, Edgars Brass, Rīgas nodaļas pārstāvji – Antra Roze un būvinženieris Artūrs Zirnis.

Sanāksmes gaitā SIA „Metrum” projektu vadītāja Māra Kalvāne iepazīstināja ar detālplānojuma izstrādes procesā paveiktajiem izpētes un plānošanas darba rezultātiem, akcentējot detālplānojuma mērķi - Turaidas vēsturiskā centra kultūrainavas saglabāšanu un atjaunošanu, lai varētu nodrošināt Turaidas muižas vēsturiskā centra aizsardzību, mērķtiecīgi attīstīt Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta darbību un, paaugstinot vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli attīstītu detālplānojumā ietverto Krimuldas novada teritoriju. Tika izvirzīts arī detālplānojuma galvenais uzdevums – Turaidas muzejrezervāta atsevišķo daļu apvienošana vienotā kompleksā, veidojot funkcionāli un telpiski vienotu struktūru, nostiprinot Turaidas muižas kā vēsturiskā centra lomu kultūrvidē, perspektīvā plānojot apvedceļu ap Turaidas vēsturisko centru.

Savā pārskata daļā ainavu arhitekte Laura Šterna uzsvēra, ka Turaidas muzejrezervāta teritorija ir kultūrainava, un ir būtiski respektēt tās nozīmi, vērtību vēsturiskā kontekstā. Viņa norādīja, ka pagātnes ainava palīdz plānot nākotnes ainavu, līdz ar to ir svarīgi ņemt vērā ainavas attīstības gaitu šajā teritorijā. Šīs teritorijas galvenā vērtība ir vēsturiskās ēkas, skatu perspektīvas, lielie koki un dīķi, kuri ir būtiska šīs ainavas daļa, visas Turaidas teritorijas makroainavas kontekstā. Tikpat svarīgs kā pašas ēkas-pieminekļi ir to ģeogrāfiskais novietojums un atrašanās vieta apkārtējā teritorijā kopumā, kas pastiprina šīs vietas vizuālo nozīmi un ietekmi apkārtējā ainavā. Arī tiešā tuvumā esošā Gaujas senleja būtiski nosaka detālplānojuma teritorijas ainaviskās vērtības.

Projekta būvinženieris Jānis Barkāns detalizēti skaidroja priekšlikumus satiksmes kustības organizācijas sakārtošanai. Turpmākā sarunā tika apspriestas iespējas ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes kvalitātes uzlabošanai.

Sanāksmes gaitā visi eksperti izteica viedokli par detālplānojumā iekļautajiem priekšlikumiem un analizēja veiksmīgos un ne tik veiksmīgos aspektus, sniedzot vērtīgus padomus detālplānojuma pilnveidošanai, vienojoties atziņā par nepieciešamību detālplānojuma vajadzībā, lai sekmētu Turaidas vēsturiskā centra kvalitatīvu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Foto: Aelita Briede

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts