Turaidas
muzejrezervāts


Krājuma grāmatu kolekcijas reto izdevumu digitalizācija


Attēls no Manceļa sprediķu grāmatas. SM 6919.

Attēls no Manceļa sprediķu grāmatas. SM 6919.

Pagājušā gada nogalē izdotais katalogs “Bībeles, dziesmu un sprediķu grāmatas Turaidas muzejrezervāta krājumā” piesaistījis literatūras un grāmatniecības pētnieku uzmanību. 2021.gada sākumā saņēmām vairākas vēstules ar speciālistu lūgumu rast iespēju tuvāk iepazīties ar vienu no Turaidas  muzejrezervāta retajiem seniespiedumiem. Pētnieku interese par unikālajām grāmatām veicināja sadarbības projekta uzsākšanu ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, lai vairāki retie grāmatu eksemplāri  tiktu digitalizēti un būtu pieejami speciālistiem, nodrošinot gan krājuma priekšmetu pieejamību, gan nepieciešamību to saglabāt.

Literatūrzinātnieki un valodnieki no Latvijas un Lietuvas pēc iepazīšanās ar jaunizdoto katalogu rakstīja, ka šajā izdevumā ietvertais 1673. gadā izdotais garīgais konvolūts “Lettisches VADEMECUM oder Handbuch” ir unikāls, jo Turaidas  muzejrezervāta krājumā  esošā grāmata ir pilnā iesējumā un ir saglabājušās visas tās daļas – septiņas atsevišķas grāmatas. Šī grāmata ir pirmā pēc Georga Manceļa (vācu tautības latviešu literāts, valodnieks, luterāņu teologs un mācītājs, pedagogs, 1593–1654)  nāves iznākusī rokasgrāmata. Georgs Mancelis savas dzīves laikā pievērsies latviešu rakstu valodai, bijis pirmās iespiestās latviešu valodas vārdnīcas “Lettus”(1638) autors. Izdevis vairākas sprediķu grāmatas un luterāņu rokasgrāmatas latviešu valodā.

Pētnieku interese ir arī par vācu izcelsmes latviešu dzejnieka un valodnieka Kristofa Fīrekera (Cristophor Furecker, ap 1616–1684 vai 1685) tekstiem papildināto latviešu garīgo dziesmu izdevumu “Lettische Geistliche Lieder und Psalmen” (1671), kas ietverts šajā izdevumā un ir vienīgais zināmais līdz mūsdienām saglabātais eksemplārs. Fīrekers sacerējis garīgās dziesmas, tulkojis reformācijas laika garīgo dzeju, viņš pūlējies panākt, lai latviešu baznīcas dziesmas mākslinieciskās izteiksmes ziņā kļūtu līdzvērtīgas Rīgas vācu dziesmu grāmatai. 1671. gadā izdotajā “Lettische Geistliche Lieder und Psalmen” publicētas pirmās zināmās Fīrekera tulkotās dziesmas. Vairākas no Kristofa Fīrekera tulkotajām baznīcas dziesmām dievkalpojumos skan vēl joprojām, nereti luterānu draudzēs pirms Svētā Vakarēdiena sakramenta dievlūdzēji dzied “Es savus grēkus sūdzu.”  Vēl var pieminēt zināmas – Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils, Mēs Dievu Kungu slavējam, No debesīm es atnesu, Lai slava Dievam, Lai Dievu visi teic, Dievs, savu vārdu uzturi u.c.

Otrs Šajā sadarbības projektā digitalizētais izdevums ir “Pilniejga Gromota lyugszonu…” latgaliešu valodā, tumšas ādas iesējumā, ar krustu klišejas spiedumā uz vāka. Latvijas Nacionālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe Ināra Buce nosaukumu formulējusi pēc līdzīga satura grāmatām. Citās Latvijas grāmatu glabātavās šī grāmata nav pieejama. Tā kā trūkst pilnīgas titullapas, tad arī izdošanas laiks ir noteikts aptuveni – pirms 1935. gada.  Šis izdevuma eksemplārs ir diezgan sliktā stāvoklī, taču šādā digitalizētā veidā tas var būt pieejams jebkuram pētniekam, tālāk nepasliktinot tā saglabātību.

Praktiskas ievirzes grāmata ir Georga Holīka sastādītā “Vereinigter Liff- und Aus-Ländischer Garten-Bau” (Apvienota Vidzemes un ārzemju dārzkopība). 1684. gadā izdoto grāmatu sastādījis bijušais mācītājs, kuram dārzkopība bijusi liela aizraušanās. Šis izdevums ir vienīgais no līdz šim zināmajiem eksemplāriem Latvijā. Uzsākta grāmatas tulkošana latviešu valodā. Vairāk par Georga Holīka sastādīto dārzkopības grāmatu var uzzināt vēsturnieka Edgara Ceskes publikācijā mēnešrakstā “Siguldas Avīze” 2021. gada maija numurā, kā arī Turaidas muzejrezervāta mājaslapā.

 Tuvākajā laikā trīs digitalizētās grāmatas tiks ievietotas Turaidas muzejrezervāta mājaslapā, lai ar tām varētu iepazīties visi interesenti.

    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi, Raksti, Raksti par krājumu