Turaidas
muzejrezervāts


Kristietības ienākšana Līvzemē, 2005. gads


Kristietības ienākšana Līvzemē: 2005.gada 9.jūnija Zinātniskās konferences materiāli. Izd. Turaidas muzejrezervāts, TAPALS, 2005,63 lpp., latv. val., kopsavilkums angļu val.. Uzrunas: TMR direktore A.Jurkāne, Krimuldas ev. Lut. Draudzes mācītājs A.Rāviņš.

Referāti: • Eva Eihmane, Mag.hist., LU Vēstures un filozofijas fakultāte, „Baltijas kristianizācija un krusta kari”, • Andris Priede, Dr.hist.Eccl. Romas katoļu baznīcas Rīgas Metropolijas garīgais seminārs, „ Rīgas arhibīskapijas izveidošanās Eiropas baznīcas valstu kopainā”, • Ojārs Spārītis, prof., Dr. Habil.art. Latvijas Mākslas akadēmija, Mundus simbolicus-starp debesīm un cilvēkiem. Eseja par simbolu nozīmi, • Guntis Zemītis, LU Latvijas Vēstures institūts, Arheoloģiskās un rakstīto avotu liecības par pagānismu un kristietību Turaidas apkārtnē 12.gadsimtā, • Gunta Vītola, Mag. Art. Turaidas muzejrezervāts; Turaidas pilī atrastās liecības par svētceļojumiem, • Elita Grosmane, Dr.hist.art. Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, „Sakrālā arhitektūra 13.gadsimta Latvijā: ietekmes un izstrāvojumi”, • Indra Čekstere, GNP vecākā eksperte kultūrvides jautājumos, „Ieskats Krimuldas baznīcas un draudzes vēsturē”.

Tirdzniecībā grāmata vairs nav pieejama, bet ir atrodama bibliotekās.

 , , ,        Publikācijas  

Turaidas muzejrezervāts